E-volution Media

From the blog

Три дни работа и реални резултати по отношение на ЕДС по време на SOHO обучение в Латвия

Все повече млади хора в Европа и младежки организации вече са работили и работят по проекти, свързани с ЕДС / Европейска доброволческа служба /. Досега има доста опитни организации, обучители, ментори, координатори на проекти и т.н по тази дейност. Има много изпълнени проекти, които са променили, в положителна насока, живота на участващите в тях, а много млади хора са били в ролята на творящите тези промени в различни общности, условия, среда на развитието на даден проект.

ЕДС е дейност, финансирана от Европейската комисия, като част от програмата „Еразъм +: Младежта в действие“. ЕДС е работа в полза на обществото, но с обучителна насоченост към самия участник : чрез опита доброволците могат да подобрят или развият умения, които помагат за личното, професионалното и образователното им развитие. Повече за тази дейност може да видите тук: https://europa.eu/youth/evs20_bg

Перфектна стъпка, с която да се навлезе по-дълбоко в ЕДС, е да се участва в обучителен курс по SOHO. Думата SOHO идва от Sending organization – Hosting organization: основни участници в целия процес. Такъв курс се проведе от 9 до 13 май в Рига, Латвия и събра 24 души от различни страни: програми / от ЕС / и партньорски / съседни на ЕС /. Курсът се ръководи от опитни обучители в областта на ЕДС и неформалното обучение. Поради тази причина участниците за кратко успяха да повишат знанията, уменията и нагласите си по отношение на ЕДС в бъдещата им работа като ментори, координатори на проекти, супервайзъри.

Международният курс на обучение SOHO

има за цел да подобри качеството на проектите на Европейската доброволческа служба (ЕДС). Тя подкрепя развитието на основни компетенции сред хората, които работят като посрещащи, изпращащи и координиращи организации. SOHO също така предоставя актуална информация на участниците относно възможностите в рамките на програмата „Еразъм +: Младежта в действие“.

Обучението SOHO е предназначено за тези, които са пряко ангажирани в системата за подпомагане на ЕДС. Посрещащата, изпращащата и координиращата страни (напр. наставници и лица, работещи в областта на директните задачи към доброволците). Те играят решаваща роля при установяването на условията, които са необходими за качествената доброволческа услуга, и създават възможности за учене на доброволците чрез ЕДС.

Общата цел на обучението по SOHO е да повиши качеството на дейностите по ЕДС чрез развиване на компетенции (знания, умения и нагласи) на ключовите участници. Специфичните цели на курса SOHO са:

* Да се представи по-добро разбиране за ЕДС като „учебна услуга“, както и аспектите на качеството, свързани с нея
*
Подобряване на уменията за сътрудничество и работа в международни партньорства
*
Отразяване ролите, отговорностите и предизвикателствата в рамките на системата за доброволно подпомагане на ЕДС
*
Повишаване на осведомеността по отношение на учебното измерение в рамките на дейностите по ЕДС и предоставянето на инструменти за подпомагане на обучението
* П
одкрепа в посока признаване на неформалното обучение в дейностите по ЕДС чрез компетентното въвеждане на Youthpass
* П
редоставяне на актуална информация за програмата „Еразъм +: Младежта в действие“

Освен това обучителните курсове SOHO са отлична възможност за хората, които се занимават с ЕДС, да обменят опит, да споделят добри практики и да изградят неформални партньорства.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+