E-volution Media

From the blog

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2015г.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени — основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на стратегията „Европа 2020“ за растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване.

Ключово действие 1 (КД 1) – Образователна мобилност за гражданите:

 • Мобилност за гражданите в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.

Ключово действие 2 (КД 2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Секторни алианси на уменията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД 3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“;
 • Модули „Жан Моне“;
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за институции и сдружения;
 • Мрежи „Жан Моне“;
 • Проекти „Жан Моне“.

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество в областта на спорта;
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“.

Критерии за допустимост:

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора; за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Бюджет:

 • Образование и обучение: 1 536,5 милиона евро;
 • Младеж: 171,7 милиона евро;
 • „Жан Моне“: 11,4 милиона евро;
 • Спорт: 16,8 милиона евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

КРАЙНИ СРОКОВЕ: 

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

КД 1 Образователна мобилност за гражданите::

КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Действия в областта на спорта

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз