E-volution Media

From the blog

Отново малко за неформалното обучение – основата на младежката работа

Младежката работа често има силна образователна цел или измерение. Обикновено образованието или ученето, което се провежда в младежката работа, е „неформално“ – не „формално“ и не „информално“. Младежката работа и неформалното обучение имат много общи черти. Въпреки това, те не са едно и също.

Формалното учене

Образование или обучение, което обикновено се предоставя от образователна институция или обучение, структурирано по отношение на целите на обучението, времето за учене или предоставената подкрепа и води до сертифициране. Формалното обучение е умишлено от гледна точка на учащия.

Неформалното учене

Обучение, което се осъществява чрез планирани дейности (от гледна точка на целите на ученето, времето за обучение), когато има някаква зададена форма на обучение (например отношения между обучавани и обучители); то може да обхваща програми за предоставяне на умения за работа, образование за възрастни и основно образование за преждевременно напускащи училище; много често срещаните случаи на неформално обучение включват вътрешно фирмено обучение, чрез което фирмите актуализират и подобряват уменията на своите работници, като умения в областта на ИКТ, структурирано он-лайн обучение (например чрез използване на отворени образователни ресурси) и курсове, организирани от граждански организации за техните членове, тяхната целева група или широката общественост (пак там).

Информалното учене

Учене, което е резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време, които не са организирани или структурирани по отношение на целите, времето или предоставената подкрепа; може да е непреднамерено от гледна точка на обучаемия; примери за резултати от ученето, придобити чрез информално обучение са умения, придобити чрез житейски и трудов опит, умения за управление на проекти, придобити умения по ИКТ, придобити езици, междукултурни умения, придобити по време на престой в друга държава, придобити извън работното място умения, доброволчески дейности, културни дейности, спорт, работа с младежи и чрез дейности в дома, например като грижи за дете и т.н.

Характеристики на неформалното обучение в младежкия сектор:

Общи елементи в съществуващите определения за неформалното обучение

 • целенасочено обучение;
 • разнообразни контексти;
 • различна и лека организация на осигуряване на материали;
 • алтернативни / допълващи стилове на преподаване и обучение;
 • по-слабо признаване на резултатите и качеството;

Основни характеристики на неформалното обучение

 • балансирано съвместно взаимодействие между познавателните, емоционалните и практически измерения на ученето;
 • обвързване на индивидуалното и социалното учене, солидарността, ориентирана към партньорството и симетричните отношения на преподаване / учене;
 • в центъра са участието и обучението;
 • цялостно и ориентирано към процеса;
 • близко до реалния живот, експериментално и ориентирано към учене чрез правене, използвайки междукултурни обмени и срещи като учебни бази;
 • доброволно и (в идеалния случай) с отворен достъп;
 • стреми се преди всичко да предаде и практикува ценностите и уменията на демократичния живот;

Неформални методи на преподаване и обучение

 • комуникационни методи: взаимодействие, диалог, посредничество;
 • методи на дейност: опит, практика, експериментиране;
 • социално-фокусирани методи: партньорство, работа в екип, работа в мрежа;
 • самостоятелно насочени методи: творчество, откритие, отговорност;

Заключения:

На кратко…

 • ученето се извършва извън структурите на формалната образователна система и се различава от това по начина, по който е организирано и от вида признаване, който обучението дава;
 • ученето е умишлено и доброволно;
 • ученето има за цел преди всичко да предаде и практикува ценностите и уменията на демократичния живот.

Методологични   Особености

 • балансирано взаимодействие между познавателните, емоционалните и практическите измерения на ученето;
 • свързва индивидуалното и социалното учене;
 • ориентирано към партньорството и симетрични отношения на преподаване / учене;
 • подходи, насочени към участието и обучаемите;
 • близко до реалния живот, експериментално и ориентирано към учене чрез правене, използвайки междукултурни обмени и срещи като учебни положения.

Ценности

 • Ценности, свързани с личностното развитие: автономия; критично мислене; откритост и любопитство; творчеството.
 • Ценности, свързани със социалното развитие: комуникация; участие и демократично гражданство; солидарност и социална справедливост; отговорност;
 • Етични ценности: права на човека; уважение към другите; междукултурно обучение и диалог; мир / не-насилие; равенството между половете; диалог между поколенията.

Обучители…

 • използване на методи, насърчаващи участието;
 • използване на многообразието като положително средство за обучение;
 • да прави критично отразяващи връзки между конкретното и абстрактното, за да се улесни процеса на учене и непрекъснато да подобрява качеството си;
 • да има познания за живота и културите на младите хора в Европа.

All the information is taken from http://gama.gudevicalearning.net/course/training-youth-workers-achieve/lessons/lesson-1-what-is-youth-work-non-formal-learning-the-foundation-of-youth-work-text-copy/

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+