E-volution Media

From the blog

Отворена за кандидатстване е Национална програма за младежта 2016-2020

10 октомври е датата за подаване на проектни предложения по Национална програма за младежта.

Национална програма за младежта (2016-2020) е инструмент за изпълнение на целите на младежката политика в страната и финансира проекти за младежки дейности, изпълнявани от неправителствени организации, по две основни подпрограми – Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове и Национални младежки инициативи и кампании.

Програмата ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за младежта чрез реализиране на осем оперативни цели и петнадесет дейности, насочени към насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, повишаване на гражданската активност на младите хора и др.

Очаква се в резултат на изпълнението на програмата да бъде реализирано териториално покритие чрез функциониране на минимум 30 младежки информационно-консултантски центрове, предоставящи качествени и ефективни услуги. Чрез тях ще бъдат повишени информираността на младите хора, знанията, уменията и нагласите за възможностите за професионална и личностна реализация и възможностите за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси и младежки проблеми, включително за младите хора от малките населени места и отдалечени райони. Сред целите е и информираността на младите за ползите от здравословния начин на живот, за младежкото доброволчество, за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България и за мобилизиране на младите хора в процесите на изпълнение на европейските политики.

Програмата е изготвена на базата на отчетените потребности на младите хора в страната, външна независима оценка от действието на Програмата до 2015 г., както и на мнения и препоръки, представени от неправителствения сектор в резултат на проведено обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта.

Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ

Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) с необходимата база, експертен екип и качество на предлаганите услуги за младите хора е водещ приоритет в реализирането на младежките политики на местно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, усвояването на ключови умения и компетенции за интегриране на младите хора на пазара на труда, за по-успешното развитие на техния личностен и професионален потенциал.

Подпрограма 2: Национални младежки кампании и инициативи

Подпрограма „Национални инициативи и кампании“ финансира проекти за дейности и инициативи, организирани от младите хора на национално, регионално и общинско ниво, по значими за тях теми, свързани с приоритетите на националната политика за младежта. По Подпрограма 2 ще се финансират и реализират проекти в следните шест тематични области за целия програмен период:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
Тематична област 5. Младежко предприемачество;
Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.

Могат да кандидатстват:
1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи и осъществяващи младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. Неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз