E-volution Media

From the blog

Нов проект стартира на инициативна група от младежи от село Миндя и град Велико Търново

„Без шум в канала – Изграждане на мостове“ се казва новият проект за солидарност по програма Европейски корпус за солидарност, който стартиха в началото на месец февруари тази година младежи от село Миндя и град Велико Търново. Проектът е втори за региона на селото от тази инициативна група и ще продължи до 12 месеца, като кандидатстващата организация, от опита на която се възполваха младежите при кандидатстването е Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“, което развива дейност в градовете Сливен и Велико Търново.

Младежите споделят за проекта, че с този проект искат да се даде по-голяма гласност на младите хора, както и възможност да изразят своите идеи, мнения чрез медия, която те самите създават, като паралелно повишат своите цифрови умения. Проектът
се явява продължение и развитие на нашата идея, след получени коментари и обратна връзка от хората, участващи
в проекта и останалите заинтересовани страни. Основната ни цел е с помщта на печатно издание – медиен продукт
да изградим местна общност, като същевременно се стремим да преодолеем „пропастта между поколенията“ и
културните различия сред местните хора до колкото е възможно, казват още те.

Конкретни цели на проекта са:

– Повишаване знанието и интереса на хора от различни възрасти /в частност млади хора/ към темите, програмите и
възможностите на Европейския съюз;
– По-добро разбиране на ЕС и повишаване на чувството за европейско гражданство, толерантност и солидарност у участниците и другите преки и непреки заинтересовани страни;
– Засилване на гражданската култура на младите хора, в следствие от опита и работата в медия – печатни издания, достигащи голям брой местни хора от различни възрасти, правене на интервюта с тях и пр.;
Разпространяване на демократичните и европейските ценности; Представяне на медиите, като инструмент на гражданското общество;
– Предоставяне на поле за изява, споделяне на мнение и гледна точка по актуални обществени теми и проблеми на младежи от целевата група на организацията;
– Разнообразяване на културния живот в региона посредством лятно кино и дейности на открито;
Като краен резултат от този проект ще целим по-доброто разбиране на европейското гражданство и самосъзнание, засилване на чувството за приобщеност и свободното приемане на другия.

Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области. Те варират от помощ за лица в неравностойно положение до хуманитарна помощ, както и принос към дейности в областта на здравеопазването и околната среда в целия ЕС и извън него.

Програмата предлага възможност на младите хора не само да дадат значим принос за обществото, но и да придобият безценен опит и да развият нови умения. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+