E-volution Media

From the blog

Наближава крайният срок за кандидатстване по програма „Европа на гражданите“

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

За програма „Европа за гражданите“ ще бъде разпределен бюджет в размер на 185 468 000 евро за периода 2014 — 2020 г. Общите цели на програмата са следните:

 • Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие;
 • Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Годишни приоритети на програмата „Европа за гражданите“

 • Равен достъп

Програма „Европа за гражданите“ трябва да бъде достъпна за всички европейски граждани, без никаква форма на дискриминация, основаваща се на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

 • Транснационално и местно измерение

Европейското гражданство може да се усети най-добре в среда, която надхвърля националното измерение. Темата на проекта може да бъде транснационална, ако се потърси решение на даден въпрос от европейска гледна точка или се сравнят по критичен начин различни национални гледни точки.

 • Междукултурен диалог

Програма „Европа за гражданите“ работи за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в такъв проект следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа.

 • Доброволческата дейност — израз на активното европейско гражданство

Доброволческата дейност е съществен елемент от активната гражданска позиция: отдавайки от своето време в полза на другите, доброволците служат на своята общност и имат активна обществена роля. В рамките на настоящата програма се отделя особено внимание на насърчаването на доброволческата дейност.

Структура на програма „Европа за гражданите“ и видове безвъзмездни средства

Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:

 • Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.
 • Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.

Мерките по това направление са следните:

Побратимяване на градове

Мрежи от градове

Проекти на гражданското общество

Крайни срокове за подаване на заявленията

Направление 1. Европейска памет за миналото1 март 2015

Направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие

Мярка Побратимяване на градове 1 март 2015, 1 септември 2015

Мярка Мрежи от градове1 март 2015, 1 септември 2015

Мярка Проекти на гражданското общество1 март 2015

Бюджет на програмата

Програмата разполага с общ бюджет в размер на 185 468 000 евро за седемгодишния период (2014 — 2020 г.) и се финансира по бюджетен ред 16 02 01 от бюджета на Съюза.

Процедура за подаване на заявления

Стъпка 1: Регистрация на организациите

За да подадат заявление, заявителите и всички организации, които ще участват в проекта, трябва да впишат своя идентификационен код на участника във формуляра на заявлението.

 • Формуляр за правен субект
 • Формуляр за финансова идентификация

Стъпка 2: Създаване и попълване на електронния формуляр за заявления eForm

 • Попълване на формуляр и мерки: клетвена декларация.
 • За да бъде подадено успешно дадено заявление, то ТРЯБВА да съдържа номера на подаване,  който се регистрира автоматично при неговото подаване.

Важно: Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или по електронна поща НЯМА да бъдат приемани за разглеждане.

Процедура за подбор

Отпускането на безвъзмездни средства от Европейския съюз се извършва в съответствие с принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация.

 • Критерии за допустимост за всички направления

– Заявителите и партньорите трябва да са публични органи или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност и установени в една от държавите, участващи в програмата. Трябва да участва най-малко една държава — членка на ЕС

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+